Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie małopolskim. Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Małopolskiego. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 3 stref województwa małopolskiego (Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy małopolskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). „Aneks nr 1 do Raportu. Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” wprowadza zmiany w tabeli „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie” w załączniku 1. Zestawienie sytuacji przekroczeń w województwie w 2021 roku.