Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej i strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W związku z wejściem w życie art. 9. ust 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał raport pt. „Roczna ocena jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej oraz strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021”. Ocenie podlegały zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny zostały przekazane Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2022 r.