Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza dla strefy wielkopolskiej i strefy miasto Kalisz. Raport za rok 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

W związku z wejściem w życie art. 9, ust 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576) Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał roczną ocenę jakości powietrza za rok 2021 dla strefy miasto Kalisz i ponowną ocenę dla strefy wielkopolskiej i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie, według kryteriów określonych pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki klasyfikacji stref zawarte zostały w raporcie z oceny jakości powietrza za rok 2021. Raport pt.: „Roczna ocena jakości powietrza dla strefy wielkopolskiej i strefy miasto Kalisz. Raport za rok 2021 przekazano do Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).