Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za 2022 rok

Cinque Terre

Rok wydania: 2023

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Olsztynie

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie warmińsko-mazurskim. Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Z uwagi na konieczność uwzględnienia w zestawieniu gmin na terenie których wystąpiły przekroczenie poziomów docelowych i dopuszczalnych z podziałem na gminy: wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie, (w wersji pierwotnej nie uwzględniono gmin miejsko-wiejskich) opracowano „Aneks nr 1 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2022”.