Informacje zdrowotne - Indeks Jakości Powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacje zdrowotne - Indeks Jakości Powietrza

 

Przejdź do zakładek "Normy jakości powietrza":

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje zdrowotne:

 Kategoria Informacje Zdrowotne
 Bardzo dobry Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
 Dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.
 Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
 Dostateczny Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
 Zły Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.
 Bardzo zły Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.
Brak indeksu

„Brak Indeksu” odpowiada sytuacji, gdy na danej stacji pomiarowej nie są aktualnie prowadzone pomiary pyłu zawieszonego lub ozonu, a jeden z nich jest w danej chwili decydującym zanieczyszczeniem powietrza w województwie. Indeks Jakości Powietrza nie jest wtedy wyznaczany, a kolor punktów na mapie bieżących danych pomiarowych zmienia się na szary. Stacja pomimo braku określonego Indeksu jest nadal widoczna i jest możliwość sprawdzenia wszystkich pozostałych wyników pomiarów.

 

Indeks Jakości Powietrza oraz pomiary stężeń benzenu i tlenku węgla - opis

Zakresy poszczególnych progów charakteryzują się przedziałami lewostronnie otwartymi i prawostronnie domkniętymi, przykładowo wartość PM10=49,9 µg/m3 oraz PM10=50,0 µg/m3 przyjmuje indeks „Dobry”, natomiast PM10=50,1 µg/m3  jest indeksem „Umiarkowanym”. Przy zaliczaniu wartości do klasy indeksu nie stosuje się zaokrągleń. Polski indeks jakości powietrza liczony jest na podstawie 1-godzinnych wyników z pomiarów stężeń w powietrzu: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, i ozonu (O3). Indeksy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń liczone są w oparciu o wartości 1-godzinnych stężeń tych zanieczyszczeń, przypisywanych do odpowiedniej kategorii z tabeli zakresów dla indeksów poszczególnych zanieczyszczeń. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego indeksu indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na tej stacji lub przyjmuje wartość zanieczyszczenia dominującego dla województwa (pył zawieszony lub ozon) lub indeks nie jest określany i wyświetlany jest w kolorze szarym. „Brak indeksu” wskazuje na to, iż na danej stacji nie prowadzi się automatycznych pomiarów zanieczyszczenia, które w danym czasie decyduje o jakości powietrza na obszarze województwa. W okresie jesienno-zimowym dotyczy to przeważnie pyłu zawieszonego PM2,5/PM10, a w okresie wiosenno-letnim – ozonu.

Jednogodzinne wyniki pomiarów stężeń benzenu (C6H6), jako zanieczyszczenia, dla którego poziom dopuszczalny wynoszący 5 µg/m3 uśredniany jest dla okresu jednego roku kalendarzowego, oraz jednogodzinne wyniki pomiarów tlenku węgla, (CO), dla którego poziom dopuszczalny wynoszący 10 000 µg/m3 odnosi się do maksymalnej średniej ośmiogodzinnej spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby, prezentowane są za pomocą trzech wielkości wskaźników w jednolitym kolorze. Z uwagi na odmienny sposób prezentacji pomiary stężeń benzenu i tlenku węgla nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu jakości powietrza stacji pomiarowych.

Pomiary stężeń benzenu i tlenku węgla, wskazania polskiego indeksu jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń prezentowane są na podstawie danych z ostatniej godziny. Jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, indeks widoczny jest z drugiej lub maksymalnie z trzeciej godziny wstecz. Na mapie bieżących danych, oraz w szczegółowych informacjach o stacji, wyniki pomiarów prezentowane są w czasie lokalnym, uwzględniając przesunięcie wynikające z czasu letniego. Wyniki pomiarów udostępniane poprzez funkcjonalność Banku danych pomiarowych przez cały rok prezentowane są w czasie CET.

Wyniki pomiarów jednogodzinnych, widoczne w postaci wskazań pomiarów stężeń oraz wskazań Polskiego indeksu jakości powietrza, są to niezweryfikowane dane ze stacji automatycznych i mogą ulegać zmianie w wyniku dalszych weryfikacji. Dane pochodzą wyłącznie z automatycznych stanowisk pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).