Wieloletnie Strategiczne Programy Państwowego Monitoringu Środowiska i Wykonawcze Programy Państwowego Monitoringu Środowiska - Główny inspektorat ochrony środowiska
Wieloletnie Strategiczne Programy Państwowego Monitoringu Środowiska i Wykonawcze Programy Państwowego Monitoringu Środowiska


Zgodnie z zapisami art. 18-20 ustawy z dnia 10 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, zakres zadań państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) określany jest w wieloletnich strategicznych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzanych przez Ministra Klimatu, oraz w wykonawczych programach PMŚ opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Obecnie obowiązujący Strategiczny Program PMŚ na lata 2020 - 2025 obejmuje zadania wynikające z odrębnych ustaw, zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju oraz innych programów i dokumentów programowych. "Strategiczny program państwowego monitoringu środowiska na lata 2020-2025" jest kluczowym dokumentem państwa polskiego w obszarze krótko i średnioterminowych badań stanu środowiska.

Program ten odzwierciedla nową strukturę monitoringowo-laboratoryjną Inspekcji Ochrony Środowiska, wprowadzoną ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1479). Zgodnie z tymi przepisami zasoby i zadania PMŚ realizowane do końca 2018 r. przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska zostały przeniesione do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i tym samym od 1 stycznia 2019 r. zadania PMŚ są realizowane wyłącznie przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Tym samym dokument ten zastępuje "Program państwowego monitoringu środowiska na lata 2016-2020" zatwierdzony przez Ministra Środowiska w roku 2015.

Szczegółowy sposób realizacji zadań PMŚ dla poszczególnych komponentów środowiska w danym roku kalendarzowym, opisany jest w wykonawczych programach państwowego monitoringu środowiska opracowywanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

  Strategiczny program państwowego monitoringu środowiska na lata 2020-2025 Pobierz Strategiczny program państwowego monitoringu środowiska na lata 2020-2025
  Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2024 Monitoring Jakości Powietrza wraz z Załącznikiem nr 6 Pobierz Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2024 Monitoring Jakości Powietrza wraz z Załącznikiem nr 6
  Załączniki nr 1-5 Pobierz Załączniki nr 1-5
  Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2023 Monitoring Jakości Powietrza wraz z Załącznikiem nr 6 Pobierz Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2023 Monitoring Jakości Powietrza wraz z Załącznikiem nr 6
  Załączniki nr 1-5 Pobierz Załączniki nr 1-5
  Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022. Monitoring jakości powietrza Pobierz Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022. Monitoring jakości powietrza
  Załączniki nr 1-5 Pobierz Załączniki nr 1-5
  Załącznik nr 6 Pobierz Załącznik nr 6
  Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2021. Monitoring jakości powietrza Pobierz Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2021. Monitoring jakości powietrza
  Załączniki nr 1-5 Pobierz Załączniki nr 1-5
  Załącznik nr 6 Pobierz Załącznik nr 6
  Aneks nr 1 do Wykonawczego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2021. Monitoring jakości powietrza Pobierz Aneks nr 1 do Wykonawczego Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2021. Monitoring jakości powietrza
  Załączniki nr 1-5 do Aneksu nr 1 Pobierz Załączniki nr 1-5 do Aneksu nr 1
  Załącznik nr 6 do Aneksu nr 1 Pobierz Załącznik nr 6 do Aneksu nr 1
  Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2020. Monitoring Jakości Powietrza Pobierz Wykonawczy Program Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2020. Monitoring Jakości Powietrza
  Załączniki nr 1-4 Pobierz Załączniki nr 1-4
  Załącznik nr 5 Pobierz Załącznik nr 5