Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowy Indeks jakości powietrza oraz aktualizacja aplikacji mobilnej! - UWAGA! KOMUNIKAT ARCHIWALNY

KOMUNIKAT ARCHIWALNY
Zakresy indeksu jakości powietrza opisane w poniższym archiwalnym artykule są nieaktualne. Aktualne zakresy Polskiego Indeksu jakości powietrza oraz indeksów poszczególnych zanieczyszczeń dostępne są  w module "Bieżące dane pomiarowe" w  zakładce "Informacje zdrowotne" pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników na portalu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pn. „Jakość Powietrza” oraz w aplikacji mobilnej „Jakość powietrza w Polsce” zmieniony został sposób prezentacji Polskiego Indeksu Jakości Powietrza. Nowa wizualizacja Indeksu rozwiązuje problem interpretacji wyników pomiarów jakości powietrza przedstawianych na mapie bieżących pomiarów w przypadku, gdy na stacji pomiarowej nie ma pomiarów zanieczyszczenia decydującego w danym czasie o jakości powietrza.

Aplikacje na systemy Android, iOS oraz Windows otrzymają aktualizacje do nowej wersji prezentowania indeksu jakości powietrza w niedługim czasie!

Dotychczasowy sposób prezentacji Indeksu opierał się na wyznaczaniu Indeksu ogólnego stanu powietrza na podstawie najgorszego wskaźnika indywidualnego spośród zanieczyszczeń mierzonych na danej stacji pomiarowej. W konsekwencji w okresie zimowym, kiedy najczęściej decydującym zanieczyszczeniem był pył zawieszony PM10/ PM2,5,  a na danej stacji nie prowadzono automatycznego pomiaru stężeń pyłu PM10 lub/i PM2,5, Indeks ogólny przyjmował wartość „bardzo dobry” lub „dobry”. W tym czasie, inne, pobliskie stacje pomiarowe, na których pomiary pyłu zawieszonego były prowadzone, wskazywały na złą jakość powietrza (miały status Indeksu „zły” lub „bardzo zły”). Natomiast w okresach wiosenno-letnich, kiedy najczęściej decydującym zanieczyszczaniem jest ozon, brak wyników pomiarów stężeń tego zanieczyszczenia na danej stacji mógł prowadzić do błędnej interpretacji wyników.

W związku z powyższym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził nowy sposób liczenia Polskiego Indeksu Jakości Powietrza. Algorytm obliczania indeksu uwzględnia rolę zanieczyszczenia dominującego w danym czasie na określonym obszarze.

W nowym Indeksie wprowadzono pozycję „Brak indeksu” i oznaczono ją barwą szarą. „Brak indeksu” wskazuje na to, iż na danej stacji nie prowadzi się automatycznych pomiarów zanieczyszczenia, które w danym czasie decyduje o jakości powietrza na obszarze województwa. W okresie jesienno-zimowym dotyczy to pyłu zawieszonego PM2,5/PM10, w okresie wiosenno-letnim – ozonu.

W praktyce w nowej wersji prezentowania Indeksu działa to tak:

 -   w przypadku, gdy na obszarze województwa, np. o godzinie 12.00 o jakości powietrza decyduje pył zawieszony PM10/PM2,5, a pył nie jest mierzony na danej stacji, to Indeks ogólny dla tej stacji nie jest określany i znacznik przyjmie kolor szary. Dla pozostałych stacji, które mierzą stężenia pyłu sposób prezentowania wyników jest analogiczny do dotychczasowego.

-    w przypadku, gdy na obszarze województwa, np. o godzinie 12.00 o jakości powietrza decyduje ozon, a ozon nie jest mierzony na danej stacji, to Indeks ogólny dla tej stacji nie jest określany i znacznik przyjmie kolor szary. Dla pozostałych stacji, które mierzą stężenia ozonu sposób prezentowania wyników jest analogiczny do dotychczasowego.

 -   w przypadku, gdy na danej stacji, np. o godzinie 12.00 o jakości powietrza decyduje inne zanieczyszczenie niż pył zawieszony lub ozon (np. benzen lub NO2) to zanieczyszczenie to decyduje o wartości Indeksu ogólnego.

przed                            po  

Przykładowa różnica po modyfikacji sposobu prezentowania Polskiego Indeksu Jakości Powietrza

 

Wyniki automatycznych pomiarów pyłu PM10, pyłu PM2,5, NO2, O3, CO, SO2 i benzenu , tak jak dotychczas będą prezentowane w postaci indeksów szczegółowych.

Dodatkowo Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadza nowy zakres wartości progowych dla ozonu. Progi klas Indeksu dla pozostałych zanieczyszczeń nie ulegają zmianom. Zakresy przedstawione są w poniższej tabeli i odnoszą się do stężeń 1-godzinnych.

Zachęcamy do pobrania aplikacji „Jakość powietrza w Polsce” oraz do aktualizacji aplikacji!

Bezpłatna aplikacja dostępna do pobrania: