Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowości na portalu „Jakość Powietrza” i aktualizacja aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce”


Zachęcamy Państwa do odwiedzenia nowej podstrony portalu pn. „Uchwały antysmogowe”, dostępnej po rozwinięciu Menu w zakładce „Programy ochrony powietrza i plany działań krótkoterminowych”, gdzie zgromadzone są odnośniki do wojewódzkich i lokalnych regulacji prawnych mających zapewnić mieszkańcom czyste powietrze, nazywanych uchwałami antysmogowymi.

 Zapraszamy również do zapoznania się z opisem zmian w sposobie prezentowania stężeń zanieczyszczeń wprowadzonych na mapie danych bieżących portalu Jakość Powietrza, w aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce” na systemy operacyjne iOS i Android, oraz w wartościach indeksu udostępnianych przez API.

Wyróżniono dwa sposoby prezentacji jednogodzinnych wyników pomiarów, dotychczasowy – za pomocą wskazań indeksu, oraz nowy – jako pomiary stężeń:

  • wyniki jednogodzinnych pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2) oraz ozonu (O3), publikowane są w postaci wskazań Polskiego indeksu jakości powietrza oraz indeksów cząstkowych poszczególnych zanieczyszczeń o sześciostopniowej skali, obliczanych dla danej godziny;

Mapa danych bieżących portalu i aplikacji mobilnej prezentująca nowy sposób prezentacji wyników pomiarów  

  • wyniki jednogodzinnych pomiarów stężeń benzenu, dla którego obowiązuje norma średnioroczna, oraz tlenku węgla, dla którego poziom dopuszczalny określony jest dla 8-godzinnego czasu uśredniania, publikowane są jako pomiary stężeń  i prezentowane w postaci znaczników o trzech wielkościach w jednolitym kolorze. Tym samym pomiary stężeń tych zanieczyszczeń nie są uwzględniane przy obliczaniu indeksu ogólnego stacji;

Mapa danych bieżących prezentująca nowy  sposób informowania o stężeniach benzenu i CO na portalu i w aplikacji mobilnej

  • Podobnie jak na mapie, jednolity kolor zastosowano również dla wizualizacji jednogodzinnych wyników pomiarów stężeń benzenu i tlenku węgla w widoku kafelków w aplikacji mobilnej. Najnowsza aktualizacja aplikacji mobilnej na systemy operacyjne iOS i Android zostanie w najbliższym czasie udostępniona na platformach App Store i Google Play, zachęcamy do jej pobierania!

Ponadto, w indeksie dla dwutlenku azotu (NO2) wprowadzono zmianę w kategorii – „Dostateczny” - z zakresu 150,1-200 na zakres 150,1-230, czyniąc ją zbieżną z analogiczną wartością górnego zakresu tego przedziału w Europejskim Indeksie Jakości Powietrza, oraz zmianę w kategorii „Zły”- z zakresu 200,1-400 na zakres 230,1-400.

Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zrealizowane prace sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.