Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowości na portalu „Jakość Powietrza”

 

Zachęcamy Państwa do odwiedzenia nowej mapy na portalu pn. Wskaźniki średniego narażenia dla aglomeracji i miast”, dostępnej po rozwinięciu Menu w zakładce „Narażenie na pył PM2,5”, gdzie zaprezentowano wartości wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców, obliczanego jako średnia trzyletnia.

Mapa wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 dla aglomeracji i miast

 

Na portalu Jakość Powietrza dokonano również szeregu zmian mających na celu usprawnienie korzystania z funkcjonalności przeglądania i pobierania danych pomiarowych dla użytkowników:

  • w module „Bank danych pomiarowych” dokonano modyfikacji wyboru parametrów wyszukiwania danych: wybór następuje poprzez wybranie parametru z rozwijanej listy. Zwiększenie ilości przetwarzanych wyników pozwala na przeglądanie wyników pomiarów danego zanieczyszczenia w określonym czasie  na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie. Wyniki wyszukiwania można przeglądać w postaci przejrzystych tabel oraz wykresów,  gdzie dodatkowa możliwość „odznaczania” serii danych pozwala na porównywanie danych w dowolnych zestawieniach. Ponadto rozwinięto możliwości pobierania danych pomiarowych, które dostępne są w postaci odczytywalnego maszynowo pliku CSV oraz w postaci łatwego do dalszego przetwarzania pliku xlsx.
    W module „Bank danych pomiarowych” dostępne są archiwalne wyniki pomiarów automatycznych i manualnych, a także wyniki pomiarów z roku bieżącego (wyniki te podlegają weryfikacji i mogą ulegać zmianom). Wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET.
  • w module „Bieżące dane pomiarowe” dokonano modyfikacji przeglądania wyników pomiarów po kliknięciu na wybraną stację pomiarową. Połączenie zakładek  prezentujących wykresy i tabele w jedną zakładkę, oraz ograniczenie ilości stron, na których prezentowane są wyniki, usprawni i przyspieszy dostęp do wyszukiwanych danych.    
    W module „Bieżące dane pomiarowe” dostępne są wyniki pomiarów automatycznych do 30 dni wstecz. Wyniki te podlegają weryfikacji i mogą ulegać zmianom. Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym.

 

Ponadto, na wojewódzkich podstronach portalu Jakość Powietrza, dostępnych w module „Informacje regionalne”  wprowadzono podział dotychczasowej sekcji „Aktualności..” na trzy podsekcje, dedykowane obszarom tematycznym:

- Aktualności – gdzie publikowane będą komunikaty o wydanych publikacjach dotyczących obszaru województwa, zmianach w wojewódzkiej sieci pomiarowej, oraz inne informacje o charakterze lokalnym,

- Przekroczenia i ryzyko przekroczeń – gdzie publikowane będą wydawane powiadomienia o ryzyku lub wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania, alarmowego, dopuszczanego lub docelowego substancji,

- Komunikaty techniczne – gdzie publikowane będą informacje o przerwach w dostępie do  bieżących wyników pomiarów i inne informacje techniczne dot. obszaru województwa.

Sfinansowano ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zrealizowane prace sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania portalu Jakość Powietrza oraz do szerszego zapoznania się z udostępnianymi publikacjami i wynikami pomiarów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska!