Główny inspektorat ochrony środowiska
Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w 2020r.

Widok na stację pomiarową zlokalizowaną w Ustroniu


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował kolejny raport dotyczący jakości powietrza w uzdrowiskach.

Zasadniczym przedmiotem raportu jest sytuacja w roku 2020, jednak obejmuje on również lata wcześniejsze (od 2007). Szczególną uwagę poświęcono zanieczyszczeniom powietrza najbardziej problematycznym w polskich warunkach, czyli pyłowi zawieszonemu (frakcje PM10 oraz PM2,5), jak również benzo(a)pirenowi oznaczanemu w pyle PM10. Przedstawiono również informacje odnoszące się do pozostałych substancji, dla których w prawie krajowym określone zostały poziomy dopuszczalne, docelowe i poziom celu długoterminowego pod kątem ochrony zdrowia. Na potrzeby opracowania przeanalizowano dostępne dane i informacje, wytworzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska od 2019 r., a wcześniej przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Raport został opublikowany w dziale Publikacje.