Główny inspektorat ochrony środowiska
Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2020 roku

stacja monitoringu jakości powietrza WWA w Warszawie
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport pt. "Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2020 roku".

Raport przedstawia podsumowanie pomiarów i ocen zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w Polsce za rok 2020 wykonanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. W analizie uwzględniono siedem związków z tej grupy tj.: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren. 

Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2020 r., zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zasadniczym przedmiotem raportu jest sytuacja w zakresie zanieczyszczenia powietrza WWA w roku 2020, jednak obejmuje on również analizę obecnej sytuacji na tle lat wcześniejszych.

Dodatkowo w raporcie przedstawiono obszerną ocenę jakości powietrza w zakresie WWA w Polsce na tle wyników z państw europejskich, opierając się na danych zgromadzonych w europejskiej bazie AirBase, prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska (EAŚ). 

Raport został opublikowany w dziale "Publikacje".