Główny inspektorat ochrony środowiska
Analiza wyników modelowania na potrzeby oceny udziału źródeł transgranicznych w Polsce w roku 2020

Okładka publikacji

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport pt. „Analiza wyników modelowania na potrzeby oceny udziału źródeł transgranicznych w Polsce w roku 2020”. Matematyczne modelowanie transportu i przemian substancji w powietrzu na potrzeby oceny udziału źródeł transgranicznych w Polsce jest ustawowym zadaniem wykonanym zgodnie z art. 88 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219, z późn. zm.) przez Instytut Ochrony Środowiska Państwowy - Instytut Badawczy. Modelowanie na potrzeby oceny udziału źródeł transgranicznych w Polsce w 2020 roku wykonano z wykorzystaniem aktualnej bazy emisji EMEP (2018) dla Europy, tworzonej w oparciu o dane raportowane przez kraje członkowskie w ramach Konwencji LRTAP.

 

Raport zawiera ocenę udziału napływu transgranicznego zanieczyszczeń w skali kraju na podstawie wyników modelowania dla pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, ozonu i benzo(a)pirenu. W raporcie dokonano również oceny poziomu ekspozycji na skutek napływu transgranicznego, co pozwala stwierdzić w jakim stopniu napływ transgraniczny jest znaczący dla wartości ekstremalnych stężeń wybranych zanieczyszczeń.

 

Raport został opublikowany w dziale "Publikacje".