Główny inspektorat ochrony środowiska
Jakość powietrza w Polsce w roku 2020 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

 

Widok na Warszawę


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował najnowszy raport dotyczący jakości powierza w Polsce. Raport zawiera ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2020 roku na terenie aglomeracji i dużych miast w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle zawieszonym PM10 oraz analizę zanieczyszczenia powietrza ozonem, pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 na obszarze całego kraju.

W ocenie odniesionej do aglomeracji i dużych miast uwzględniono 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej od 250 tysięcy i 18 największych miast niebędących aglomeracjami. Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Raport dostępny w dziale Publikacje, a także bezpośrednio pod tym artykułem.