Główny inspektorat ochrony środowiska
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw

 

W dniu 27 lipca 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022, poz. 1576).

Ustawa m.in.  wprowadza zmiany w przepisach związanych z wykonywaniem przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) rocznych ocen jakości powietrza w strefach.

Ustawa zmienia definicję strefy dla potrzeb ocen i zarządzania jakości powietrza. Zgodnie z przepisami ww. ustawy strefę stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy (12 stref), miasto (18 stref) i pozostały obszar województwa niewchodzący w skład aglomeracji i miast (16 stref). Zestawienie wszystkich stref wraz z ich nazwami, kodami i obszarami określa załącznik do ww. ustawy.

Przepisy ustawy obligują Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od wejścia w życie ww. ustawy, do wykonana rocznej ocena jakości powietrza za rok 2021 dla stref: miasto Kalisz i miasto Legnica oraz ponownego wykonania oceny jakości powietrza za rok 2021 dla stref: wielkopolskiej i dolnośląskiej.