Główny inspektorat ochrony środowiska
Jakość powietrza w Polsce w roku 2021 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) opublikował najnowszy raport dotyczący jakości powierza w Polsce. Raport zawiera ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2021 roku w skali kraju i na terenie aglomeracji i miast w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle zawieszonym PM10. Dane o jakości powietrza zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ).

Oprócz rozdziałów opisujących jakość powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń raport zawiera analizy zmian stężeń z roku na rok, zmian w stosunku do średnich z wielolecia 2010-2021, analizy trendów oraz analizy epizodów wysokich stężeń omawianych zanieczyszczeń.

Raport dostępny w dziale Publikacje, a także bezpośrednio pod tym artykułem.