Główny inspektorat ochrony środowiska
Pożar składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich, przy ul. Wyzwolenia

 

W związku z pożarem składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich, w rejonie ul. Wyzwolenia, który rozpoczął się w godzinach porannych w dniu 10.05.2024 r., pracownicy GIOŚ Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Katowicach na bieżąco śledzą wyniki pomiarów jakości powietrza na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej i Katowicach - znajdujących się na kierunku przepływu smugi dymu z pożaru, oraz ze stacji w Gliwicach i w Zabrzu - znajdujących się od strony zawietrznej od miejsca pożaru (rysunek poniżej).

Wyniki badań ze stacji monitoringowych jakości powietrza w dniu 10.05.2024 roku w godzinach 10:00-13:00 nie wykazały znaczących wzrostów stężeń wartości jednogodzinnych dla: 

 • pyłu zawieszonego PM10 - stężenia na poziomie około 30 µg/m3, a w przypadku stacji w Katowicach nastąpił spadek wartości stężeń z poziomu 67 µg/m3 do poziomu 25 µg/m3,
 • pyłu zawieszonego PM2,5 - stężenia na poziomie około 19 µg/m3,
 • dwutlenku azotu - stężenia na poziomie około 20 µg/m3, z tendencją spadkową,
 • dwutlenku siarki - stężenia na poziomie około 5,0 µg/m3,
 • tlenku węgla - około 0,17 mg/m3,
 • benzenu - około 0,4 µg/m3.

Mapa odległości stacji od miejsca pożaru

W rejon pożaru w dniu 10.05.2024 roku skierowany został specjalistyczny samochód do pomiarów chmury zanieczyszczeń chemicznych Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, który przeprowadził identyfikację lotnych związków organicznych w powietrzu. Pomiary nie wykazały stężeń mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.

W dniach 10.05.2024 r. (od godz. 14.00) do dnia 13.05.2024 r. (do godz. 7.00) kontynuowano szczegółową analizę poziomów zanieczyszczeń w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w najbliższym rejonie miejsca pożaru, tj.:

 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia 25a
 • Gliwice, ul. Mewy 34
 • Katowice, ul. Kossutha 6
 • Sosnowiec, ul. Lubelska 51
 • Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Na żadnej z ww. stacji w okresie 10.05.2024 r. (od godz. 14.00) do dnia 13.05.2024 r. (do godz. 7.00) nie stwierdzono podwyższonych wartości stężeń mierzonych substancji. Dla pyłu zawieszonego PM10 w dniach 10-12.05.2024 r. nie został przekroczony średniodobowy poziom dopuszczalny wynoszący 50 µg/m3.

Na stacji w Dąbrowie Górniczej w dniach 10.05-13.05.2024 r., wyposażonej w analizator do pomiarów BTX, nie odnotowano podwyższonych stężeń benzenu oraz jego pochodnych (etylobenzenu, ksylenów oraz toluenu).