Główny inspektorat ochrony środowiska

Pięcioletnia ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za lata 2014-2018

Cinque Terre

Rok wydania: 2019

Autor: RWMŚ GIOŚ

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z późn. zm.), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał pięcioletnią ocenę jakości powietrza za lata 2014-2018 na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza wymaganej na mocy art. 89 ww. ustawy. Informacje te zawarte są w wojewódzkich raportach z pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2014-2018. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).