Główny inspektorat ochrony środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2018 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

Cinque Terre

Rok wydania: 2019

Autor: Jacek Iwanek, Dominik Kobus, Krzysztof Skotak

Raport przedstawia ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2018 roku na terenie aglomeracji i dużych miast w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu PM2,5, pyłu PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 oraz analizę zanieczyszczenia powietrza ozonem, pyłem PM10 i pyłem PM2,5 na obszarze całego kraju. Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ocenie odniesionej do aglomeracji i dużych miast uwzględniono 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej od 250 tysięcy i 18 miast o liczbie mieszkańców większej od 100 tysięcy nie będących aglomeracjami. Zarówno aglomeracje, jak i rozważane w raporcie miasta są strefami, w których dokonuje się rocznych ocen jakości powietrza (i klasyfikacji stref) wymaganych na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska.