Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce w 2018 r.

Cinque Terre

Rok wydania: 2019

Autor: Jacek Iwanek, Dominik Kobus

Raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawia ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w Polsce w 2018 roku. W raporcie uwzględniono stężenia następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)piren. Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2018 r., zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane na temat stężeń WWA z innych krajów europejskich uzyskano z bazy danych Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).