Główny inspektorat ochrony środowiska

Pyły drobne w atmosferze. Kompendium wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym w Polsce.

Cinque Terre

Rok wydania: 2016

Autor: Praca zespołowa pod redakcją Katarzyny Judy-Rezler i Barbary Toczko

Kompendium zawiera zbiór informacji i pojęć opisujących procesy zachodzące w atmosferze. Można w nim znaleźć informacje o źródłach emisji pyłu pierwotnego jak i jego prekursorów, procesach tworzenia się pyłu zawieszonego i jego przemianach w atmosferze, aerozolach biologicznych, jak i warunkach atmosferycznych sprzyjających tworzeniu się sytuacji smogowych. Kompendium zawiera również informacje o wpływie pyłu zawieszonego na środowisko, w tym na zdrowie ludzi i klimat, a także obszerną informację na temat metod monitorowania pyłu zawieszonego w atmosferze i systemu ocen jakości powietrza w Polsce. Bardzo istotnym fragmentem kompendium jest również część, w której zawarto informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza w Polsce przez pył zawieszony i składniki zawarte w tym pyle. Prezentowane w tej części dane zostały wytworzone zarówno w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jak i w ramach prac naukowo-badawczych zrealizowanych przez polskie instytuty naukowo-badawcze i uczelnie. Do opracowania pierwszego w Polsce tak szerokiego i szczegółowego studium na temat pyłów drobnych w atmosferze Główny Inspektor Ochrony Środowiska zaprosił doświadczonych ekspertów m.in. z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Śląskiej, Instytutu Ochrony Środowiska – PIB, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB.