Główny inspektorat ochrony środowiska

Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w 2019 roku

Cinque Terre

Rok wydania: 2020

Autor: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz INFAIR Dominik Kobus na zlecenie GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował raport dotyczący zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce w 2019 r. wykonany na podstawie badań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). W raporcie pt. „Zanieczyszczenie powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi na stacjach tła miejskiego w Polsce w 2019 r.” przedstawiono ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) w Polsce w 2019 roku. W pracy uwzględniono stężenie następujących WWA: benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen i benzo(a)piren. Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2019 r., zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.