Główny inspektorat ochrony środowiska

Raport problemowy na temat jakości powietrza w uzdrowiskach w Polsce w roku 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Raport przedstawia informacje dotyczące stanu jakości powietrza na obszarze uzdrowisk w Polsce w roku 2021 z uwzględnieniem zmienności stężeń zanieczyszczeń w latach wcześniejszych. Szczególną uwagę poświęcono zanieczyszczeniom powietrza najbardziej problematycznym w polskich warunkach, czyli pyłowi zawieszonemu (frakcje PM10 oraz PM2,5), jak również oznaczanemu w nim benzo(a)pirenowi. W opracowaniu przedstawiono informacje uzyskane na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska GIOŚ odnoszące się do substancji, dla których w prawie krajowym określone zostały poziomy dopuszczalne, docelowe i poziom celu długoterminowego pod kątem ochrony zdrowia. Dodatkowo, w opracowaniu uwzględniono wyniki matematycznego modelowania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu oraz wyniki przeprowadzonych analiz z wykorzystaniem metod obiektywnego szacowania, użyte na potrzeby ocen jakości powietrza za rok 2021 i latach wcześniejszych, na podstawie których określono m.in. zasięgi obszarów przekroczeń wartości kryterialnych.