Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2022

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie dolnośląskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 4 stref województwa dolnośląskiego (aglomeracja wrocławska, miasto Legnica, miasto Wałbrzych i strefa dolnośląska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle zawieszonym PM10: benzo(a)pirenu (B(a)P), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i ołowiu (Pb). Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy dolnośląskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2022 wykazała poprawę jakości powietrza w województwie dolnośląskim w porównaniu z rokiem 2021. Stężenia większości zanieczyszczeń były niższe niż w roku 2021, a obszary przekroczeń mniejsze.

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem jakości powietrza w województwie dolnośląskim nadal są wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.

W żadnej ze stref nie stwierdzono przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Na obszarze 4 powiatów  w strefie dolnośląskiej wystąpiły przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 faza II.

Problem przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 dotyczy większości gmin Dolnego Śląska. Poprawę jakości powietrza w odniesieniu do B(a)P stwierdzono we Wrocławiu, w którym w 2022 r., dotrzymany został poziom docelowy.

Analiza zmian sezonowych powyższych zanieczyszczeń wskazuje źródła grzewcze, jako główną przyczynę nadmiernego zanieczyszczenia powietrza.

Istotnym problemem miasta Wrocławia pozostają stężenia dwutlenku azotu przekraczające poziom dopuszczalny. Przekroczenia te są efektem intensywnego ruchu samochodowego. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego NO2 odnotowywane były również w latach wcześniejszych, wyjątek stanowił rok 2020.

Specyficznym problemem dla województwa dolnośląskiego są przekroczenia poziomu docelowego arsenu rejestrowane corocznie przez stacje pomiarowe w Głogowie i w Legnicy. Jako podstawową przyczynę przekroczeń wskazuje się emisję pochodzącą z obiektów przetwórstwa metali nieżelaznych.

Ponadto, corocznie w sezonie letnim rejestrowany jest wzrost stężeń ozonu, spowodowany obecnością w atmosferze jego prekursorów oraz w dużej mierze warunkami meteorologicznymi. W 2022 roku, ze względu na ochronę zdrowia ludzi na obszarze wszystkich 4 stref wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu, a ze względu na ochronę roślin przekroczenie poziomu docelowego i poziomu celu długoterminowego dla ozonu na obszarze strefy dolnośląskiej.

Poprawa jakości powietrza w roku 2022 jest wypadkową działań na rzecz ochrony powietrza oraz korzystnych warunków meteorologicznych, skutkujących m.in. zmniejszoną emisją zanieczyszczeń z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.