Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2022

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie warmińsko-mazurskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiemu.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia ludzi została wykonana na obszarze trzech stref województwa warmińsko-mazurskiego (miasto Olsztyn, miasto Elbląg, strefa warmińsko-mazurska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy warmińsko-mazurskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem w województwie jest zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem oraz pyłem zawieszonym PM10. Przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu, podobnie jak w roku 2021 wystąpiło w strefie warmińsko – mazurskiej. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło w strefie warmińsko – mazurskiej, co nie miało miejsca w roku 2021.

Przyczyną wysokich stężeń benzo(a)pirenu i pyłu zawieszonego PM10 jest niska emisja pochodząca z indywidualnych systemów grzewczych.

W 2022 roku podobnie jak w roku ubiegłym na obszarze wszystkich stref województwa-warmińsko – mazurskiego zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu określonego dla celu ochrony zdrowia ludzi oraz został przekroczony poziom celu długoterminowego, w strefie warmińsko-mazurskiej określonego dla celu ochrony roślin.

Przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu spowodowane było przede wszystkim warunkami meteorologicznymi sprzyjającymi tworzeniu się ozonu w przyziemnej warstwie atmosfery, napływem zanieczyszczeń spoza granic województwa i kraju mas powietrza zanieczyszczonych ozonem oraz warunki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się ozonu.

Z uwagi na konieczność uwzględnienia w zestawieniu gmin na terenie których wystąpiły przekroczenie poziomów docelowych i dopuszczalnych z podziałem na gminy: wiejskie, miejskie i miejsko-wiejskie, (w wersji pierwotnej nie uwzględniono gmin miejsko-wiejskich) opracowano „Aneks nr 1 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie warmińsko-mazurskim. Raport wojewódzki za rok 2022”.

Raport i Aneks nr 1 opublikowano w dziale Publikacje.