Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe programy ochrony powietrza dla stref województwa kujawsko - pomorskiego

W dniu 26.06.2023 r. Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego uchwalił nowe programy ochrony powietrza (POP) dla wszystkich stref województwa kujawsko - pomorskiego, tj.: aglomeracji bydgoskiej, miasta Torunia, miasta Włocławka oraz strefy kujawsko - pomorskiej. Programy powstały w oparciu o wyniki opracowanej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie kujawsko – pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021”.


Dokumenty zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego:

- POP dla strefy miasto Włocławek - Uchwała Nr LIX/803/23 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

- POP dla strefy kujawsko - pomorskiej - Uchwała Nr LIX/804/23 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

- POP dla strefy miasto Toruń - Uchwała Nr LIX/805/23 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego

- POP dla strefy aglomeracja bydgoska - Uchwała Nr LIX/806/23 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 845) na obszarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich redukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną częścią POP są Plany Działań Krótkoterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych/docelowych, informowania społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa kujawsko - pomorskiego w danym roku kalendarzowym.