Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w podkarpackiej sieci monitoringu jakości powietrza w roku 2024

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024 mobilna stacja pomiarowa została przeniesiona z m. Jedlicze do m. Boguchwała. Stacja zloaklizowana została przy ul. Kaludiusza Angermana. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i  benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Wyniki pomiarów zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2024.

Stacja mobilna w Boguchwale