Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2024 poz. 54) oraz Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845), Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiatach: buskim, kieleckim, opatowskim, starachowickim oraz na terenie miasta Kielce.

Treść powiadomienia dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.