Główny inspektorat ochrony środowiska
Uruchomienie 2 nowych stacji monitoringu powietrza w Kielcach

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, od stycznia 2021 roku w Kielcach uruchomione zostały 2 nowe stacje monitoringu zanieczyszczeń powietrza.

Jedna z nich, zlokalizowana przy ul. Warszawskiej, ma charakter stacji komunikacyjnej i mierzy zanieczyszczenia pochodzące m.in. od komunikacji. Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pył zawieszony PM10 oraz benzen (C6H6), a wkrótce uruchomione zostaną pomiary tlenków azotu (NO2, NO, NOx) i tlenku węgla (CO).

Stacja monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Stacja monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Warszawskiej

 

Druga stacja, typu tła miejskiego, powstała na terenie Szkoły Podstawowej Nr 25, przy ul. Jurajskiej. Zakres pomiarowy tej stacji to automatyczne  pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz manualne pomiary pyłu PM10 i benzo(a)pirenu (B(a)P).

Stacja monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej

 

Dane z obu stacji w zakresie pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”. Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu.

W związku z uruchomieniem nowych stacji obecnie w Kielcach funkcjonuje łącznie 5 stacji monitoringu powietrza, w tym na 3 wyniki uzyskujemy automatycznie co godzinę.

Miasto Kielce stanowi odrębną strefę, dla której wykonywane są oceny jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Wyniki uzyskane na wszystkich stacjach będą uwzględniane w ocenach.