Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza ze Świebodzina do Gubina oraz uruchomienie stacji monitoringu powietrza w Nowej Soli

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2021, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2020 roku funkcjonowała w Świebodzinie, w 2021 roku została przeniesiona do Gubina, przy ul. Gen. Władysława Andersa 5 (Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie).

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen, etylobenzen, mp-ksylen, toluen), pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb.

Ponadto od 1 stycznia 2021 roku w Nowej Soli przy ul. T. Kościuszki 26 (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli) uruchomiona została stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza tła miejskiego.

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: pył zawieszony PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń, pył zawieszony PM2,5, pył zawieszony PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni, ołów Pb.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że Gubin oraz Nowa Sól znajdują się w ”strefie lubuskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie lubuskim. Wyniki uzyskane w 2021 roku na stacjach w Gubinie i Nowej Soli zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2021.

Semimobilna stacja zlokalizowana w Gubinie                    Mobilna stacja monitoringu powietrza w Gubinie przy ul. Gen. Władysława Andersa

 

Stacja monitoringu powietrza w Nowej Soli przy ul. Tadeusza Kościuszki                 Stacja monitoringu powietrza w Nowej Soli przy ul. Tadeusza Kościuszki