Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza z Gubina do Żagania

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2022, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2021 roku funkcjonowała w mieście Gubin, w 2022 roku została przeniesiona do miasta Żagań, przy ul. Kochanowskiego 6 (Kompleks Turystyczno-Rekreacyjny Żagań).

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: tlenki azotu (NO, NO2, NOx), BTX (w tym benzen, etylobenzen, mp-ksylen, toluen), pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz manualne pomiary następujących zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego PM10 oraz zawarte w nim benzo(a)piren B(a)P, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i ołów Pb.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Żagań znajduje się w ”strefie lubuskiej” podlegającej ocenie jakości powietrza w województwie lubuskim. Wyniki uzyskane w 2022 roku ze stacji w Żaganiu zostaną uwzględniane w ocenie jakości powierza za rok 2022.

  Mobilna stacja monitoringu powietrza w Żaganiu przy ul. Kochanowskiego

  Mobilna stacja monitoringu powietrza w mieście Żagań przy ul. Kochanowskiego