Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021, poz. 1973 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845), Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o:

- ryzyku przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 w powiecie pińczowskim,

- ryzyku przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie miasta Kielce oraz w powiatach: starachowickim, buskim, opatowskim.

 

Treść powiadomień dostępna jest w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania.