Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie kujawsko - pomorskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie kujawsko - pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 4 stref województwa kujawsko - pomorskiego (aglomeracja bydgoska, miasto Toruń, miasto Włocławek, strefa kujawsko - pomorska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy kujawsko - pomorskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, że głównym problemem są zanieczyszczenia pyłowe. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 zarejestrowano na obszarze 3 z 4 stref w województwie (aglomeracja bydgoska, miasto Włocławek i strefa kujawsko – pomorska), a przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 faza II również na obszarze 3 stref (miasto Toruń, miasto Włocławek i strefa kujawsko – pomorska). Stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w roku 2021 na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego wskazują na przekroczenie poziomu docelowego na 10 z 11 stacji pomiarowych, na obszarze wszystkich 4 stref.

Ponadto, w 2021 roku, ze względu na ochronę zdrowia ludzi na obszarze wszystkich 4 stref wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu, a ze względu na ochronę roślin przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu na obszarze strefy kujawsko – pomorskiej.

W porównaniu z oceną roczną jakości powietrza za rok 2020, w ocenie za rok 2021 pogorszenie klasy strefy wystąpiło w przypadku:

  • pyłu zawieszonego PM2,5 (zmiana z klasy A1 na C1 w klasyfikacji wg fazy II) w trzech strefach: miasto Toruń, miasto Włocławek i strefa kujawsko – pomorska,
  • pyłu zawieszonego PM10 (zmiana z klasy A na C) w dwóch strefach: aglomeracja bydgoska i miasto Włocławek.

Nie wystąpił żaden przypadek poprawy klasy strefy w 2021 roku w stosunku do roku 2020 w województwie kujawsko – pomorskim.

Wzrost stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2021 roku w porównaniu z rokiem 2020 należy wiązać głównie z warunkami meteorologicznymi (znacznie niższa średnia temperatura miesięcy półrocza chłodnego), skutkującymi zwiększonym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania budynków, co z kolei spowodowało zwiększoną emisją w sezonie grzewczym.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.