Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie opolskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Opolskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze dwóch stref województwa opolskiego (miasto Opole, strefa opolska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy opolskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Przeprowadzone analizy wykazały, podobnie jak w latach poprzednich, że głównym problemem są wysokie stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, którego przekroczenie zarejestrowano na obszarze obu stref w województwie. Istotnym problemem pozostaje również przekroczonie dobowe stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz stężenie średnioroczne dla pyłu zawieszonego PM2,5 (II faza). Główną przyczyną przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 wskazano emisję z sektora komunalno-bytowego.
Jednocześnie w 2021 r. na obszarze obu stref zarejestrowano przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu troposferycznego w powietrzu, zarówno w odniesieniu do kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin (strefa opolska).

Raport opublikowano w dziale Publikacje.