Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie pomorskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie pomorskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Pomorskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 2 stref województwa pomorskiego (aglomeracja trójmiejska, strefa pomorska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy pomorskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2021, podobnie jak oceny za lata wcześniejsze, wykazała, że na obszarze strefy pomorskiej występują obszary z przekroczeniami poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. Wzrost stężeń benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem w znacznej mierze należy wiązać z warunkami meteorologicznymi, skutkującymi zwiększoną emisją z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

W roku 2021 w strefie aglomeracji trójmiejskiej wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku siarki, którego przyczyną było występowanie epizodów wysokich stężeń tego zanieczyszczenia związane z emisjami ze strefy przemysłowej. Było to pierwsze przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla tego zanieczyszczenia w województwie pomorskim.

Ponadto, w 2021 roku, ze względu na ochronę zdrowia ludzi na obszarze obu stref wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.