Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie małopolskim.

Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” zostały przekazane Zarządowi Województwa Małopolskiego.

Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana na obszarze 3 stref województwa małopolskiego (Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska) odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana dla strefy małopolskiej odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Ocena jakości powietrza za rok 2021, wykazała, że na obszarze 1 strefy (Aglomeracja Krakowska) wystąpiło przekroczenie rocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 co jest istotną zmianą w porównaniu z rokiem 2020, w którym przekroczenie wystąpiło tylko na obszarze strefy małopolskiej. Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 wystąpiło na obszarze 3 stref (Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska) jak również przekroczenie poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10. Jednocześnie w 3 strefach (Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska) wystąpiło przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 faza II, co jest również istotną zmianą w porównaniu z rokiem 2020, w którym przekroczenie dla II fazy wystąpiło na obszarze 2 stref (Aglomeracja Krakowska, strefa małopolska). Wzrost stężeń pyłu zawieszonego w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem w znacznej mierze należy wiązać z warunkami meteorologicznymi, skutkującymi zwiększoną emisją z ogrzewania domów i mieszkań w okresie jesienno-zimowym.

W Aglomeracji Krakowskiej istotnym problemem pozostają również stężenia dwutlenku azotu przekraczające poziom dopuszczalny. Przekroczenia te są efektem intensywnego ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrum miasta. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku azotu odnotowywane były również w latach wcześniejszych.

Ponadto, w 2021 roku na obszarze wszystkich stref wystąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego dla ozonu pod kątem ochrony zdrowia oraz w strefie małopolskiej pod kątem ochrony roślin.

„Aneks nr 1 do Raportu. Roczna ocena jakości powietrza w województwie małopolskim. Raport wojewódzki za rok 2021” wprowadza zmiany w tabeli „Zestawienie gmin, na obszarze których wystąpiło przekroczenie” w załączniku 1. Zestawienie sytuacji przekroczeń w województwie w 2021 roku.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.