Główny inspektorat ochrony środowiska
Roczna ocena jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej oraz strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021

W związku z wejściem w życie art. 9. ust 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał raport pt. „Roczna ocena jakości powietrza dla strefy dolnośląskiej oraz strefy miasto Legnica. Raport za rok 2021”.

Ocenie podlegały zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny zostały przekazane Zarządowi Województwa Dolnośląskiego w dniu 1 sierpnia 2022 r.

Pomimo poprawy jakości powietrza w wieloleciu, największym problemem w strefie dolnośląskiej i mieście Legnica są utrzymujące się od lat, wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. W 2021 r.  wszystkie stacje pomiarowe zarejestrowały przekroczenie poziomu docelowego B(a)P.

Analiza zmian sezonowych powyższych zanieczyszczeń wskazuje źródła grzewcze, jako główną przyczynę nadmiernego zanieczyszczenia powietrza.

Specyficznym problemem dla obu strefy są przekroczenia poziomu docelowego arsenu rejestrowane corocznie przez stację pomiarową w Głogowie oraz w Legnicy.

W sezonach letnich obserwowany jest wzrost stężeń ozonu, jednak w 2021 r. nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego. Natomiast, podobnie jak w latach poprzednich, zanotowano  przekroczenie poziomu celu długoterminowego.

Raport opublikowano w dziale Publikacje.