Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o rozpoczęciu pomiarów - stacja Poznań, ul. Szwajcarska

Informujemy, że zmieniona została lokalizacja jednej ze stacji w aglomeracji poznańskiej. Stacja monitoringu zanieczyszczeń funkcjonująca dotychczas przy ul. Polanka została przeniesiona na ul. Szwajcarską. Powodem przeniesienia jest rozbudowa osiedla mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie byłej lokalizacji stacji oraz budowa nowych dróg dojazdowych do osiedla na gruncie zajmowanym uprzednio przez stację.

Zmiany te są zgodne planem prowadzenia pomiarów zawartym w „Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022. Monitoring Jakości Powietrza.

Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Wyniki pomiarów z wymienionych stanowisk wykorzystywane będą do oceny jakości powietrza w strefie „aglomeracja poznańska”, obejmującej miasto Poznań (w granicach administracyjnych miasta).

Wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ, na mapie bieżących danych pomiarowych zarówno wojewódzkiej, jak i krajowej. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”, dostępna w zarówno w Google Play, jak i APP Store - zachęcamy do pobrania!