Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienia o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 i średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) oraz Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2021, poz. 845), Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach zawiadamia o:

- ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powiecie pińczowskim;

- ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w powiatach pińczowskim i kazimierskim.

Treść powiadomień dostępna jest w zamieszczonych poniżej plikach do pobrania.