Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w Programie Wykonawczym PMŚ na rok 2023 w Pomorskiej Sieci Monitoringu Powietrza

W strefie aglomeracji trójmiejskiej:

W związku z planowanymi zmianami we współpracy pomiędzy GIOŚ, a Fundacją ARMAG w  roku 2023 w programie Państwowego Monitoringu Środowisku (PMŚ) ograniczeniu ulega zakres pomiarów prowadzonych przez Fundację. Stacje w Gdyni przy ul. Szafranowej oraz w Gdańsku przy ul. Powstańców Warszawskich będą dalej funkcjonować, ale nie będą one już objęte programem PMŚ. Na części stacji ograniczony zostanie zakres pomiarowy realizowany w ramach PMŚ, dotyczy to pomiarów:

-  tlenku węgla na stacjach w Gdańsku przy ul. Wyzwolenia oraz w Gdyni przy ul. Porębskiego;

- tlenku węgla i dwutlenku siarki na stacji w Sopocie.

Wszystkie wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Fundację ARMAG będą nadal dostępne na stronie https://airpomerania.pl/ oraz https://armaag.gda.pl/.

W strefie pomorskiej:

Mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która do końca 2022 roku funkcjonowała w Chojnicach przy Placu Emsdetten, od stycznia 2023 rozpoczęła pomiary w Ustce przy ul. Rybackiej. Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Zakres pomiarowy stacji w Kwidzynie został zwiększony o manualne pomiary benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Zakres pomiarowy stacji w Kościerzynie został zmniejszony o pomiary tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenków azotu.

Na stacji w Lęborku uruchomione zostaną stanowiska do pomiarów tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku azotu oraz metali ciężkich w pyle zawieszonym PM10 (ołów, arsen, kadm, nikiel), jednocześnie zakres pomiarowy tej stacji został zmniejszony o pomiary tlenku węgla.

Na stacji w Słupsku zakres pomiarowy stacji zmniejszono o pomiary ozonu oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10. Nie zmniejszy to jednak dostępu do informacji o zanieczyszczeniu powietrza pyłem zawieszonym PM10 ponieważ na stacji kontynuowane będą automatyczne pomiary tego zanieczyszczenia.

Podsumowując, wprowadzone zmiany są przede wszystkim związane z optymalizacją systemu pomiarowego w województwie. Wieloletnie pomiary oraz niskie stężenia tlenku węgla w województwie pomorskim wykazały brak konieczności kontynuowania tych pomiarów na części stacji. Jednocześnie, ze względu na możliwość wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego, zwiększono liczbę stanowisk pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, o stanowisko w Kwidzynie.

W 2023 roku GIOŚ będzie jednocześnie kontynuował prace nad uruchomieniem nowej stacji oddziaływania transportu w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej oraz przeniesieniem stacji w Słupsku do nowej lokalizacji.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne będą na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.