Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie mobilnej stacji monitoringu powietrza z Kazimierzy Wielkiej do Włoszczowy

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2023, mobilna stacja monitoringu zanieczyszczeń powietrza, która w 2022 roku funkcjonowała w Kazimierzy Wielkiej, w 2023 roku została przeniesiona do Włoszczowy i zlokalizowana przy ul. Kilińskiego (za Halą Sportową Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie).

Na stacji prowadzone są automatyczne pomiary w zakresie: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NO2/NO/NOX, tlenek węgla CO, ozon O3, pył zawieszony PM10 i pył zawieszony PM2,5 oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu B(a)P.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza, umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Dodatkowo informujemy, że miasto Włoszczowa znajduje się w „strefie świętokrzyskiej” podlegającej ocenom jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. Wyniki uzyskane w 2023 roku na stacji mobilnej w tym mieście zostaną uwzględnione w ocenie jakości powietrza za rok 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilna stacja monitoringu jakości powietrza we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego