Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2019

Cinque Terre

Rok wydania: 2020

Autor: GIOŚ

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396 z późn. zm.), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2019 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref zarówno pod kątem ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roślin, a następnie informacje te zawarł w wojewódzkich raportach z oceny poziomów substancji w powietrzu za rok 2019. Ocena pod kątem ochrony zdrowia została wykonana odrębnie dla 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6), pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3). Z uwagi na konieczność sprostowania pomyłki związanej z wyznaczeniem obszaru przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM2,5 (II faza) w strefie: miasto Radom opracowano „Aneks nr 1 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport wojewódzki za rok 2019”.