Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2022

Cinque Terre

Rok wydania: 2023

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2556, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2022 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref w województwie lubuskim. Ocenie podlegają zanieczyszczenia, dla których w prawie krajowym i w dyrektywach unijnych określono normatywne stężenia w postaci poziomów dopuszczalnych/docelowych/celu długoterminowego w powietrzu, ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. Wyniki oceny w postaci raportu pt. „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2022” zostały przekazane Zarządowi Województwa Lubuskiego.

Z uwagi na konieczność wprowadzenia korekt informacji zawartych w raporcie, opracowano „Aneks nr 1 do raportu Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim. Raport wojewódzki za rok 2022”. W aneksie skorygowano informacje zawarte w podrozdziale 7.2.3. Ozon O3 (str. 92). Korekta dotyczy tekstu oraz rysunku 7.59 i jego opisu. Skorygowano również zapisy dotyczące nazwy poziomów wartości normatywnych w odniesieniu do ozonu O3 (str. 58 i 94).