Informacje ogólne na temat prognoz krótkoterminowych - Główny inspektorat ochrony środowiska
Informacje ogólne na temat prognoz krótkoterminowych


Moduł prognoz składa się z interaktywnych map modelowania zanieczyszczenia powietrza (dla całego kraju oraz osobno poszczególnych województw), prezentujących wyniki dla poszczególnych zanieczyszczeń. Mapy prezentują prognozy 1-godzinnych rozkładów stężeń poszczególnych substancji w powietrzu oraz stężenia średniodobowe i maksymalne stężenia w danej dobie (maksymalna wartość 1-godzinna spośród 24 wartości składających się na całą dobę). Na potrzeby stworzenia animacji rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w ciągu dnia, mapy 1-godzinne (tworzone wyłącznie dla opcji "Dziś" i "Jutro" czyli dla 48 godzin) połączone są w jeden spójny obraz. Okres wyświetlania kolejnych map 1-godzinnych tworzacych spójną animację trwa 1 sekundę. Animację prognoz jednogodzinnych można przyspieszyć za pomocą przycisków przewijania. Opcja "Pojutrze" nie posiada prezentowania prognozy dziennej przy pomocy wartości 1-godzinnych. Mapy aktualizowane są codziennie w godzinach porannych.

Prognozy zostały wykonane dla obszaru całej Polski, jak i dla każdego województwa osobno z jednolitych danych. Prognozę dla konkretnego województwa można wybierać na panelu w lewej części okna, lub na dedykowanej podstronie wojewódzkiej.

Po kliknięciu w wybrany punkt na mapie, w granicach Polski - w oknie wyświetli się informacja dot. prognozowanych stężeń zanieczyszczenia powietrza daną substancją.

Użytkownik może w każdym momencie zmienić podkład mapowy (w lewym dolnym rogu okna) oraz włączyć lub wyłączyć animacje, klikając pauzę lub przewinąć na wybraną godzinę prezentowanego dnia na pasku na dole mapy.

Okresy w jakich dane zanieczyszczenia powietrza będą prezentowane na portalu to:

  • Pył zawieszony PM10 – cały rok
  • Dwutlenek azotu NO2 – cały rok
  • Dwutlenek siarki SO2 – od 1 października do 31 marca
  • Ozon troposferyczny O3 – od 1 kwietnia do 30 września

 

Typy map - Wybór mapy dla danego zanieczyszczenia:

+ prognoza stężeń 1-godzinnych (z animacją modelowania co 1 godzinę) (PM10, NO2, SO2, O3)

+ prognoza stężeń 24-godzinnych średniodobowych (PM10, NO2, SO2) (mapa statyczna - bez animacji)

+ prognoza maksymalnego stężenia 1-godzinnego (maksymalne wartości 1-godzinne spośród wszystkich 24 wyników dla danego punktu dla wybranego dnia (PM10, NO2, SO2, O3) (mapa statyczna - bez animacji)

+ prognoza maksymalnego 8-godzinnego stężenia kroczącego (tylko dla O3) (mapa statyczna - bez animacji)

Mapa „Wszystkie” (mapa z wynikami wszystkich zanieczyszczeń) jest przezroczysta z zaznaczonym konturem Polski. Przy tej mapie nie stosuje się legendy, gdyż nie określa się tutaj wydzielonych, kolorowych obszarów rozkładu stężeń zanieczyszczeń (z uwagi na fakt, iż nie można zobrazować wszystkich rozkładów stężeń równocześnie na jednej mapie). Po kliknięciu w wybrany punkt na mapie, w granicach Polski - wyświetli się informacja dot. wszystkich prognozowanych stężeń zanieczyszczeń.

Zakresy wartości i legenda dla stężeń 1-godzinnych oraz dla stężeń maksymalnych 1-godzinnych:

Jakość powietrza

PM10

NO2

SO2

O3

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

Bardzo dobra

0 – 20

0 – 40

0 – 50

0 – 70

Dobra

20,1 – 50

40,1 – 100

50,1 – 100

70,1 – 120

Umiarkowana

50,1 – 80

100,1 – 150

100,1 – 200

120,1 – 150

Dostateczna

80,1 – 110

150,1 – 230

200,1 – 350

150,1 – 180

Zła

110,1 – 150

230,1 – 400

350,1 – 500

180,1 – 240

Bardzo zła

> 150

> 400

> 500

> 240

 

Zakresy wartości i legenda dla stężeń dobowych 24-godzinnych i maksymalnej 8-godzinnej kroczącej dla ozonu O3 :

Jakość powietrza

PM10

NO2

SO2

O3

(maksymalna 8-godzinna krocząca)

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

Bardzo dobra

0 – 20

0 – 30

0 – 50

0 – 40

Dobra

20,1 – 35

30,1 – 70

50,1 – 100

40,1 – 70

Umiarkowana

35,1 – 50

70,1 – 100

100,1 – 200

70,1 – 100

Dostateczna

50,1 – 100

100,1 – 200

200,1 – 350

100,1 – 120

Zła

100,1 – 150

200,1 – 400

350,1 – 500

120,1 – 160

Bardzo zła

> 150

> 400

> 500

> 160


Dla prognoz stężeń 1-godzinnych oraz prognoz najwyższego stężenia w danej dobie określono jeden zakres przedziałów legendy. Przedziały te są zgodne z poziomami indeksu jakości powietrza, prezentowanego dla bieżących danych pomiarowych. Dla map z prognozami stężeń średniodobowych (24-godzinnych) określono zakresy przedziałów legendy dopasowane do norm dopuszczalnych średnich dobowych stężeń substancji w powietrzu.

UWAGA: Mogą wystąpić różnice pomiędzy prognozą, a rzeczywistą sytuacją w środowisku, spowodowane np. zmianą warunków meteorologicznych, itp.