Poziomy docelowe zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów - Główny inspektorat ochrony środowiska
Poziomy docelowe zanieczyszczeń w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin, terminy ich osiągnięcia oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarówPoziomy docelowe dla  substancji w powietrzu, zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi, termin  osiągnięcia oraz okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom docelowy

 

Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym

Termin osiągnięcia poziomu docelowego

Ozon (O3)

8 godzin

1201) µg/m3

25 dni2)

2010

Pył PM2,5

rok kalendarzowy

253) µg/m3

-

2010

Arsen (As)4)

rok kalendarzowy

6 ng/m3

-

2013

Nikiel (Ni)4)

rok kalendarzowy

20 ng/m3

-

2013

Kadm (Cd)4)

rok kalendarzowy

5 ng/m3

-

2013

Benzo(a)piren5)

rok kalendarzowy

1 ng/m3

-

2013

1) Maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Każdą tak obliczoną średnią 8-godzinną przypisuje się dobie, w której się ona kończy. Pierwszym okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1700 dnia poprzedniego do godziny 0100 danego dnia. Ostatnim okresem obliczeniowym dla każdej doby jest okres od godziny 1600 do 2400 tego dnia czasu środkowoeuropejskiego CET.
2) Liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat. W przypadku braku danych pomiarowych z trzech lat dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej jednego roku.
3) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm (PM2,5) mierzone metodą wagową z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne.
4) Suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.
5) Całkowita zawartość benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.


Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach: temperatura 293 K, ciśnienie 101,3 kPa.

Poziomy dla pyłu zawieszonego w powietrzu ustala się w warunkach rzeczywistych.
 

Poziom docelowy dla ozonu (O3) w powietrzu ze względu na ochronę roślin, termin jego osiągnięcia oraz okres, dla którego uśrednia się wyniki pomiarów
 

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Poziom docelowy

(µg/m3)·h

Termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego

 Ozon (O3)

okres wegetacyjny

(01 V - 31 VII)

18 0001)

2010

1)  Wyrażony jako AOT 40, który oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym wyrażonym w μg/m3 a wartością 80 μg/m3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu środkowoeuropejskiego CET, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m3. Wartość tę uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech kolejnych lat.


Poziomy substancji w powietrzu dla zanieczyszczeń gazowych ustala się w warunkach: temperatura 293 K, ciśnienie 101,3 kPa.