Odroczenia i derogacje - Główny inspektorat ochrony środowiska
Odroczenia i derogacje

Na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/30/WE odnoszącej się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu do dnia 1 stycznia 2005r. państwa członkowskie zobowiązane były osiągnąć określone w tym dokumencie poziomy dopuszczalne dla pyłu PM10 oraz do dnia 1 stycznia 2010 r. poziomy dopuszczalne dla dwutlenku azotu oraz benzenu.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy stworzyła możliwość wyłączenia z obowiązku stosowania określonych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 na okres trzech lat od wejścia w życie dyrektywy, tj. do dnia 10 czerwca 2011 r. oraz odroczenia z obowiązku stosowania określonych wartości dopuszczalnych dla dwutlenku azotu oraz benzenu do końca 2014 r.

W związku z przekazaniem w dniu 30 października 2008 r. przez Rzeczpospolitą Polską powiadomień w sprawie wyłączenia z obowiązku stosowania określonych wartości dopuszczalnych dla pyłu drobnego PM10 w trybie art. 22 ust. 2 dyrektywy 2008/50/WE, takie powiadomienia zostały złożone dla 83 stref na obszarze kraju. Nie zgłoszono stref z przekroczeniami jedynie z obszaru województwa śląskiego w związku z decyzją o realizacji jednego, wspólnego dla wszystkich stref programu wojewódzkiego.

 

Komisja Europejska w dniu 11 grudnia 2009 r. wydała Decyzję Nr (2009)9891 w sprawie powiadomienia przez Polskę o odroczeniu terminów stosowania wartości dopuszczalnych dla NO2 w jednej strefie, w której dokonuje się oceny jakości powietrza oraz o wyłączeniu z obowiązku stosowania wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w 83 strefach, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

 

Jak wynika z przedmiotowej decyzji, Komisja nie wniosła zastrzeżeń wobec trzech powiadomień o wyłączeniu z obowiązku stosowania dobowych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10. Przedmiotowe wyłączenie miało obowiązywać do dnia 10 czerwca 2011 r. Ponadto Komisja nie zgłaszała zastrzeżeń wobec powiadomień o wyłączeniu z obowiązku stosowania dobowych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 w dwóch strefach, pod warunkiem że marszałek województwa zmodyfikuje programy ochrony powietrza tak, aby uwzględniały skuteczne krótkoterminowe środki kontroli lub, w stosownych przypadkach, zawieszanie działań zwiększających ryzyko przekroczenia wartości dopuszczalnych. Dotyczyło to dwóch stref województwa opolskiego, tj. strefy powiatu
kędzierzyńsko – kozielskiej oraz strefy oleskiej.   

W związku z przekazaniem w dniu 21 stycznia 2011 r. informacji, że w dniu 28 grudnia 2010 r. Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr II/32/2010 w sprawie zmiany uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XXXII/336/2009 z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego” zmienił przedmiotowy program w zakresie wymaganym przez Komisję Europejską. Komisja Europejska w dniu 28 lutego 2011 r. uznała, iż warunek nałożony Decyzją z dnia 11 grudnia 2009 r. odnośnie strefy powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego został spełniony.

 

Reasumując,  wyłączenie z obowiązku stosowania określonych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 uzyskały:

1) dwie strefy województwa mazowieckiego (miasto Radom, miasto Żyrardów),

2) jedna strefa województwa wielkopolskiego (powiat ostrowski),

3) jedna strefa województwa opolskiego (powiat kędzierzyńsko – kozielski).

 

Wobec pozostałych stref, w których stwierdzone zostały przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłu PM10, a dla których z uwagi na zastrzeżenia do przedłożonych wniosków derogacji nie przyznano, została podjęta decyzja o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenia na mocy art. 258 lub 260  Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej TFUE (dotychczas art. 226 i 228 TWE) (naruszenie nr 2008/2199).

W związku z faktem, iż dyrektywa 2008/50/WE  nie zastrzegła ponownego aplikowania o derogacje przez przesłanie poprawionych powiadomień, Rzeczypospolita Polska w dniu 2 września 2010 r. oraz w dniu 30 września 2010 r. przekazała powiadomienia o wyłączenie terminów osiągnięcia wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10 dla stref województwa śląskiego oraz województwa małopolskiego oraz powiadomienia o odroczeniu terminów stosowania wartości dopuszczalnych dla NO2 dla jednej strefy województwa mazowieckiego.

 

Komisja Europejska w wydanej w dniu 22 października 2010 r. Decyzji Nr K(2010)7086 oraz w dniu 23 marca 2011 r. Decyzji nr K(2011)1756 zgłosiła zastrzeżenia do przekazanych przez Rzeczpospolitą Polskę powiadomień.

 

Obecnie w Komisji Europejskiej trwa weryfikacja przekazanych przez Rzeczpospolitą Polskę, na podstawie art. 22 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE, powiadomień o odroczenie terminu obowiązywania wartości dopuszczalnych dla dwutlenku azotu oraz benzenu.

 

Link do strony internetowej na której dostępne są decyzje Komisji Europejskiej w sprawie derogacji i odroczeń:

https://ec.europa.eu/info/index_en