Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska
Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Definicję strefy określa art. 87 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

 

Począwszy od oceny jakości powietrza za 2010 oceny wykonywane są w podziale na 46 stref dla wszystkich zanieczyszczeń zgodnie z art. 87 ust 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.).

Obecnie strefę stanowi:

  1. aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
  2. miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;
  3. pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz  aglomeracji.

 W latach 2007-2009 oceny jakości powietrza wykonywane były zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310). Oceny pod kątem zanieczyszczenia powietrza dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10 oraz arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb) i benzo(a)pirenu w pyle PM10 dokonywano w 170 strefach (w tym 12 aglomeracjach i 158 strefach niebędących aglomeracjami). Oceny pod kątem zanieczyszczenia powietrza ozonem (O3) dokonywano w 12 aglomeracjach oraz 16 strefach niebędących aglomeracjami.

 

W latach 2004-2006 oceny jakości powietrza wykonywane były w podziale na 362 strefy w tym 13 aglomeracji dla wszystkich zanieczyszczeń (SO2, NO2, NOx, CO, O3, C6H6, pyłu PM10 oraz Pb w pyle PM10) (strefą był powiat i aglomeracja).