Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza - Główny inspektorat ochrony środowiska
Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Definicję strefy określa art. 87 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54).

Zgodnie z aktualną definicją strefę stanowią:

  • aglomeracje,
  • miasta,
  • pozostały obszar województwa niewchodzący w skład aglomeracji i miast.

Listę 46 stref, w tym 12 aglomeracji, 18 miast i 16 stref stanowiących pozostały obszar województwa, określa załącznik do ustawy – Poś.
 

Do 2020 roku stosowano podział na strefy określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, uwzględniający 46 stref, w tym: 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys., 18 miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz pozostałe obszary 16 województw. Ze względu na zmniejszenie liczby ludności zamieszkującej miasto Legnica poniżej 100 tys. roczna ocena jakości powietrza za 2020 r. wykonana została w 45 strefach. W kolejnym roku status miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. straciło miasto Kalisz, a opracowana w kwietniu 2022 r. roczna  ocena jakości powietrza za 2021 r. wykonana została dla 44 stref. Ustawa z dnia 7 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmianę definicji strefy, przywracając liczbę 46 stref. Ustawa nałożyła również na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska obowiązek wykonania rocznej oceny jakości powietrza za rok 2021 dla stref: miasto Kalisz i miasto Legnica oraz ponownej oceny dla stref: wielkopolskiej i dolnośląskiej, co zrealizowano w formie wojewódzkich raportów w lipcu 2022r.

W latach 2007-2009 oceny jakości powietrza wykonywane były zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310). Oceny pod kątem zanieczyszczenia powietrza dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu (NOx), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), pyłu PM10 oraz arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni), ołowiu (Pb) i benzo(a)pirenu w pyle PM10 dokonywano w 170 strefach (w tym 12 aglomeracjach i 158 strefach niebędących aglomeracjami). Oceny pod kątem zanieczyszczenia powietrza ozonem (O3) dokonywano w 12 aglomeracjach oraz 16 strefach niebędących aglomeracjami.

W latach 2004-2006 oceny jakości powietrza wykonywane były w podziale na 362 strefy w tym 13 aglomeracji dla wszystkich zanieczyszczeń: SO2, NO2, NOx, CO, O3, C6H6, pyłu PM10 oraz Pb w pyle PM10 (strefą był powiat i aglomeracja).