Główny inspektorat ochrony środowiska
Przeniesienie stacji monitoringu jakości powietrza w Poznaniu


Informujemy, że zmieniona została lokalizacja jednej ze stacji w aglomeracji poznańskiej. Stacja monitoringu zanieczyszczeń funkcjonująca dotychczas przy ul. Polanka została przeniesiona na ul. Szwajcarską. Powodem przeniesienia jest rozbudowa osiedla mieszkaniowego w bezpośrednim sąsiedztwie byłej lokalizacji stacji oraz budowa nowych dróg dojazdowych do osiedla na gruncie zajmowanym uprzednio przez stację.

Zmiany te są zgodne planem prowadzenia pomiarów zawartym w „Wykonawczym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2022. Monitoring Jakości Powietrza.

Na stacji prowadzone będą automatyczne pomiary dwutlenku azotu, tlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. Wyniki pomiarów z wymienionych stanowisk wykorzystywane będą do oceny jakości powietrza w strefie „aglomeracja poznańska”, obejmującej miasto Poznań (w granicach administracyjnych miasta).

Wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ, na mapie bieżących danych pomiarowych zarówno wojewódzkiej, jak i krajowej. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”, dostępna w zarówno w Google Play, jak i APP Store - zachęcamy do pobrania!

Stacja monitoringu jakości powietrza przy ul. Szwajcarskiej

Stacja monitoringu jakości powietrza przy ul. Szwajcarskiej

Stacja monitoringu jakości powietrza przy ul. Szwajcarskiej

Stacja monitoringu jakości powietrza przy ul. Szwajcarskiej