Główny inspektorat ochrony środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2019 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

Cinque Terre

Rok wydania: 2020

Autor: Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy/INFAIR Dominik Kobus na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Raport zawiera ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce w 2019 roku na terenie aglomeracji i dużych miast w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu PM2,5, pyłu PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10 oraz analizę zanieczyszczenia powietrza ozonem, pyłem PM10 i pyłem PM2,5 na obszarze całego kraju. W ocenie odniesionej do aglomeracji i dużych miast uwzględniono 12 aglomeracji o liczbie mieszkańców większej od 250 tysięcy i 18 miast o liczbie mieszkańców większej od 100 tysięcy nie będących aglomeracjami. Informacje zawarte w raporcie opracowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), zgromadzonych w krajowej bazie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.