Główny inspektorat ochrony środowiska

Roczna ocena jakości powietrza w województwach. Raporty wojewódzkie za rok 2021

Cinque Terre

Rok wydania: 2022

Autor: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1973, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał ocenę jakości powietrza za rok 2021 i na jej podstawie dokonał klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie, według kryteriów określonych pod kątem ochrony zdrowia ludzi i ochrony roślin. Wyniki klasyfikacji stref zawarte zostały w wojewódzkich raportach z oceny jakości powietrza za rok 2021. Raporty te w terminie do 30 kwietnia br. zostały przekazane do właściwych terytorialnie zarządów województw.

W związku z wejściem w życie art. 9, ust 1) i 3) ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1576), w terminie określonym w ww. ustawie Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał roczną ocenę jakości powietrza za rok 2021 dla stref: miasto Kalisz, miasto Legnica oraz ponowną ocenę dla strefy wielkopolskiej i strefy dolnośląskiej.