Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiany w opolskiej sieci monitoringu powietrza

Informujemy, że zgodnie z Wykonawczym Programem PMŚ na rok 2024, w pierwszej połowie stycznia 2024 r. w opolskiej sieci monitoringu jakości powietrza dokonano następujących zmian:

  • przeniesiono manualny pobornik pyłu zawieszonego PM10, który funkcjonował w 2023 na stacji w Brzegu przy ul. Poprzecznej do lokalizacji w Kluczborku przy ul. Mickiewicza, gdzie dodatkowo będzie prowadzony pomiaru benzo(a)pirenu B(a)P,
  • przeniesiono mobilną stację jakości powietrza, która w latach 2022-2023 realizowała pomiary w Krapkowicach przy ul. 3 Maja do lokalizacji w Strzelcach Opolskich przy ul. Kard. Wyszyńskiego, gdzie będą prowadzone pomiary automatyczne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzenu oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego PM10, arsenu As, kadmu Cd, niklu Ni, ołowiu Pb i benzo(a)pirenu B(a)P.

Wyniki pomiarów uzyskane na wyżej wymienionych stanowiskach zostaną uwzględnione w ocenie jakości powierza za rok 2024, wykonanej dla stref: "miasto Opole" i "strefy opolskiej" w województwie opolskim.

Dane z pomiarów automatycznych dostępne są już na mapie Bieżących danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Szybki dostęp do bieżących danych pomiarowych z automatycznych stacji monitoringu powietrza umożliwia również darmowa aplikacja GIOŚ na urządzenia mobilne „Jakość powietrza w Polsce”.

Dane z pomiarów manualnych, po oznaczeniu w laboratorium, publikowane są w Banku danych pomiarowych Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.